Bảng giá

BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Hapnoo – Công cụ quản lý công việc chuyên nghiệp dành cho bạn!

PHÍ KHỞI TẠO

Khởi tạo, cài đặt hệ thống

Tính phí theo tính năng + user

Server do khách hàng duy trì & quản lý

Phân quyền tài khoản nhân viên

Quản lý danh bạ

Quản lý nhân viên

Quản lý chấm công
999.000 đ + 99.000 đ/user

Quản lý lương
2.499.000 triệu + 299.000 đ/user

Quản lý kho & tài sản
2.299.000 đ + 289.000 đ/user

Quản lý mua bán
5.599.000 đ + 599.000 đ/user

Quản lý sản xuất
9.999.000 đ + 999.000 đ/user

PHÍ DUY TRÌ ONLINE - BASIC

Quản lý hệ thống online – 1 user

Tính phí theo tính năng / tháng

Server do Napoho duy trì & quản lý

Phân quyền tài khoản nhân viên

Quản lý danh bạ

Quản lý nhân viên

Quản lý chấm công
29.000 đ/user/tháng

Quản lý lương
39.000 đ/user/tháng

Quản lý kho & tài sản
49.000 đ/user/tháng

Quản lý mua bán
69.000 đ/user/tháng

Quản lý sản xuất
199.000 đ/user/tháng

PHÍ DUY TRÌ ONLINE - PRO

Quản lý hệ thống online – nhiều user

Tính phí theo tính năng / user / tháng

Server do Napoho duy trì & quản lý

Phân quyền tài khoản nhân viên

Quản lý danh bạ

Quản lý nhân viên

Quản lý chấm công
59.000 đ/user/tháng

Quản lý lương
79.000 đ/user/tháng

Quản lý kho & tài sản
89.000 đ/user/tháng

Quản lý mua bán
139.000 đ/user/tháng

Quản lý sản xuất
399.000 đ/user/tháng